معماری ارگونومیک توسعه محصول
اصول طراحی ارگونومیک واسطهای کاربری
مانزینی طراحی وقتی همه طراحی میکنند
مدارا با پیچیدگی
طراحی اشیا روزمره
من طراح جواهر