مبانی هنرهای تجسمی در طراحی کفش
معماری منبع باز
معماری ارگونومیک توسعه محصول
اصول طراحی ارگونومیک واسطهای کاربری
مانزینی طراحی وقتی همه طراحی میکنند
مدارا با پیچیدگی
طراحی اشیا روزمره