آشنایی با روند طراحی

آشنایی با روند طراحی

150,000ریال
موجودی: در انبار

کار طراحی در دانشگاه شامل فعالیت‌های مختلفی است که میتوان آنها را در چهار مقوله زیر گنجاند:1- شناسایی نیازها و فرصتها2- تهیه طرح پیشنهادی3- برنامه‌ریزی و ساخت4- ارزیابیاین چهار فعالیت از اهمیت بسیاری برخوردارند. کلیه پروژه‌هایی که شما انجام می‌دهید، بخشهایی از این چهار مقوله را دربردارد. همه آنها به یک اندازه دارای اهمیت‌اند و از یکدیگر تاثیر می‌گیرند. این چهار فعالیت اصلیِ طراحی، روند کامل طرا...

- +