راهنمای مصور و جامع سنگ‌های قیمتی

راهنمای مصور و جامع سنگ‌های قیمتی

250,000ریال
موجودی: در انبار

فهرست:ـ سنگ‌های قیمتیـ سنگ‌های قیمتی کجا یافت می‌شوند؟ـ ویژگی فیزیکی سنگ‌های قیمتیـ شکل ظاهری بلورهاـ خواص نوریـ درونگیرهای طبیعیـ تراش صفحه‌دارـ صیقل، کنده‌کاری، قلم‌زنیـ سنگ‌های جواهر در طول تاریخـ تاریخ و افسانه‌هاـ سنگ‌های جواهر مصنوعیـ شبیه‌سازی و بدل‌سازیـ فلزهای قیمتیـ سنگ‌های تراش‌خوردهـ سنگ‌های آلی...

- +