نساجی سنتی ایران

نساجی سنتی ایران

69,000ریال
موجودی: در انبار

 فهرست:فصل 1: مروری بر پیشینه نساجی سنتی ایران و سیر تحول و تطور دستگاه های بافندگیفصل2: الیاف شناسیفصل 3: مختصری درباره حلاجی و ریسندگی فصل4: مقدمات بافندگیفصل 5: بافندگیفصل6: انواع بافتفصل7: مشخصات دستگاه های بافندگی سنتیفصل 8 : بررسی ویژگی های پارچه های دستبافت ایرانی از گذشته تاکنون و سیر تطور آن فصل 9: آشنایی با مهمترین پارچه های دستبافت ای...

- +