شناخت و علوم الیاف

شناخت و علوم الیاف

120,000ریال
موجودی: در انبار

فهرست:فصل اول: الیاف ماده اولیه نساجیفصل دوم: ساختمان و خصوصیات الیاففصل سوم: الیاف سلولزیفصل چهارم: الیاف پنبهفصل پنجم: کتانفصل ششم: الیاف چتایی، رامی، کنف و سیسالفصل هفتم: الیاف حیوانی: پشمفصل هشتم: الیاف حیوانی: ابریشمفصل نهم: الیاف حیوانی: الیاف موهر، کشمیر، لاما، آلپاکاو خزفصل دهم: الیاف معدنیفصل یازدهم: پلیمریزاسیون الیاف شیمیاییفصل دوازدهم: ریسندگی الیاف شیمیاییفصل سیزدهم: الیاف بازیافته از...

- +